به رسم هر ساله گروه خیریه ترنم در عید قربان گوسقندی ذبح شده و در منطقه محروم خاور شهر بین افراد محتاج تقسیم شد.