برای تماس با گروه ترنم بهترین راه از طرق پست الکترونیکی گروه است

info@taranom.org

برای ثبت نام در گروه می توانید از اینجا اقدام کنید